top of page

מידע פרקטי

 
Notebooks

סודיות

כל מה שילדכם משתף אותי יטופל בסודיות מוחלטת. המשמעות היא שאיני משתפת אותכם כהורים במידע ללא הסכמת הילד. כמובן שאעדכן אתכם בהתפתחויות והתהליכים שעובר ילדכם. בטיחות הילד קודמת לכל וכאשר לדעתי המקצועית ילדכם נמצא בסיכון, כמובן שאשתף אותכם ונדון יחד בעניין הפעולה.

בנוסף, שום דבר מהתהליך לא ישותף עם צדדים שלישיים ללא רשותכם בכתב. גם כאן בכפוף לחריגות לעיל.

הפנייה לטיפול

אין צורך בהפניה לרישום. 

אישור טיפול

במקרה של משמורת משותפת, נדרש אישור בכתב משני ההורים לילדים מתחת לגיל 16.

תנאים

קרא עוד כאן.

הצהרת פרטיות

קרא עוד כאן.

כתב ויתור

קרא עוד כאן.

bottom of page